Членството в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица, които имат обучение и/или професионална квалификация в областта на фармакологичните и терапевтични науки. Членовете на Сдружението запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност. Сдружението не носи отговорност за задълженията на членовете си. БДХКФТ има редовни и почетни членове.

Всеки кандидат за член заявява това писмено и декларира, че приема Устава на Сдружението. За доказване на съпричастността си към целите на сдружението, кандидатът може да представи и други избрани от него писмени материали, публикации, електронни носители, доказващи дейността му в областта, предмет на дейност на Сдружението. Подадените заявления за членство се разглеждат и гласуват на първото редовно заседание на Управителния съвет, следващ подаването им.

 Редовните членове на сдружението имат следните права:

 1. Да участват в заседанията на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител и да гласуват при вземането на решения. Всеки член има право на един глас;
 2. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на сдружението;
 3. Да получават текуща информация за дейността на Сдружението, по време на ежегодното отчетно общо събрание;
 4. Да получават необходимите препоръки при осъществяването на контакти на национално и международно ниво;
 5. Да взимат участие в научните и организационните прояви на сдружението и да правят предложения по всички въпроси на неговата дейност;
 6. Да сътрудничат в издания в областа на фармакологичните науки;
 7. Да напускат Сдружението при спазване на установената за целта процедура.

Редовните членове имат следните задължения:

 1. Да спазва изискванията на Устава и другите вътрешни регламентиращи актове, както и решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 2. Да работи за постигане на целите на сдружението;
 3. Да участват активно в дейността на сдружението и специализираните секции, на които е член;
 4. Да изпълнява точно финансовите си задължения към сдружението, произтичащи от решенията на ОС по чл. 16, ал. 1 от този Устав.

Членовете на Сдружението дължат членски внос при възникването на членственото им правоотношение в определен от Общото събрание размер на годишна база. Превежда се по банковата сметка на Сдружението веднъж годишно за срока на членството им. При необходимост от набиране на допълнителни средства за дейността, Oбщото събрание може с единодушно решение да предвиди увеличаване на членския внос, размера и сроковете, при които той е изискуем, както и да актуализира размера му.

Почетните членове на сдружението се приемат от ОС на сдружението с явно гласуване на 2/3 от делегатите. За почетни членове се предлагат:

 1. Български учени с особени постижения в областа на фармакологичните науки;
 2. Чуждестранни учени, известни със своите постижения в областа на фармакологичните науки и допринесли за развитието им в България;
 3. Почетните членове се ползват с правата на редовните членове, без правото да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на сдружението. Те не плащат членски внос и такси за участие в конгресите на сдружението.

Членството в Сдружението се прекратява с настъпване на някое от следните събития:

 1. С писмено предизвестие от страна на напускащия член, отправено до Управителния съвет не по-късно от един месец преди посочената дата на напускането.
 2. При прекратяването и ликвидацията на юридическото лице, респ. при смърт или поставяне под запрещение на физическото лице-член на Сдружението.
 3. По решение на Управителния съвет за изключване на член, когато е налице негово поведение, несъвместимо с по-нататъшното му членство в Сдружението. Това решение следва да бъде мотивирано и за него да са гласували не по-малко от 2/3 от състава на управителния съвет. Решението влиза в сила 30 дни след съобщаването му на засегнатия член, ако не бъде оспорено от него на последващо заседание на Управителен съвет.
 4. С отпадане поради невнасяне на дължими членски вноски в рамките на две години и неучастие в дейността на сдружението, което се констатира от Управителния съвет с надлежен протокол, който се съобщава на засегнатия член. Той може да оспори констатациите на протокола или да посочи обективни пречки или други основателни доводи за запазване на членството си в 30-дневен срок от съобщението. В този случай, протоколът заедно с възраженията се внасят на следващото събрание на контролен съвет, което се произнася с решение. Ако засегнатият член не оспори протокола в срок, УС се произнася с решение за освобождаване на члена.
 5. По реда на т.3 и 4 не могат да бъдат изключвани и освобождавани членовете-учредители.
 6. Членските права и задължения са непрехвърляеми и не преминават върху други лица в случай на смърт на физическото лице или на прекратяване на юридическото лице-член на сдружението. Членските права се упражняват лично и от законен представител на съответния член или от упълномощено от законния представител лице, легитимиращо се с изрично писмено пълномощно.
 7. При прекратяване на членството имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението.

Секция “Фармакология” – 40 лв
Секция “Клинична фармакология и терапия” – 50 лв

Секция “Фармакология” – 20 лв
Секция “Клинична фармакология и терапия” – 20 лв

Титуляр на сметка: Българско дружество по фармакология, клинична фармакология и терапия – БДФКФТ
Банка: Пощенска банка
IBAN: BG12BPBI88981032059701