Контакти

Председател:
Проф. д-р Емил Гачев, дм
chairman@bgpharmacology.org

Научен секретар:
Проф. Яна Чекаларова, дм
science.secretary@bgpharmacology.org

Касиер:
Гл. ас. Любомир Маринов, дф
treasurer@bgpharmacology.org

Седалище и адрес на управление

Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: София (столица), Община: Столична
Населено място: гр. София, п.к. 1431
р-н Триадица
ул. Здраве № 2, Медицински Университет – София, Медицински факултет, Катедра по фармакология и токсикология

Банкови данни:

Титуляр на сметка: Българско дружество по фармакология, клинична фармакология и терапия – БДФКФТ
Банка: Пощенска банка
IBAN: BG12BPBI88981032059701