Мисия и цели

Нашите мисия и цели са:

 1. Стимулиране на научните изследвания в областта на фармакологията, клиничната фармакология и рационалната терапия.
 2. Популяризиране на научните постижения в областта на фармакологичните науки и терапията у нас и чужбина.
 3. Съдействие за повишаване на квалификацията на членовете на сдружението, за разширяване и задълбочаване на техните теоретични и практически познания.
 4. Координиране и подпомагане на дейността на специализираните направления на дейност на сдружението: Фармакология и Клинична фармакология и терапевтика, изпълнявани на принципа на териториалното позициониране във висшите медицински университети в Република България.
 5. Подпомагане на сътрудничеството в областта на фармакологичните изследвания с други научни и медицински организации в страната и чужбина.
 6. Участие със свои специалисти в съставяне на учебни планове и програми за университетското образование и следдипломна квалификация по фармакология, клинична фармакология и други медицински дисциплини.
 7. Съдействие за установяване на сътрудничество между специалистите в различни области за обмяна на опит и приложение на положителни практики и методи на обучение, научноизследователска дейност и лечение.
 8. Сътрудничество с всички държавни и обществени организации със сродни задачи и цели.

Средства за постигане на целите:

 1. Осъществяване на консултативни функции по конкретни научноизследователски и образователни проекти и клинични проучвания.
 2. Планиране и изпълнение на проекти.
 3. Поддържане на взаимоотношения на сътрудничество с държавните институции, висши учебни заведения, научни и научно-приложни институти, в които е застъпено обучение или работят по проблемите на на фармакологията, клиничната фармакология и терапия.
 4. Установяване и поддържане на международни контакти, привличане на изтъкнати чуждестранни учени в осъществяването на проекти.
 5. Организиране на обмен на специалисти, с цел повишаване на научния и административен капацитет на ангажираните в сферата на на фармакологията, клиничната фармакология и терапия експерти.
 6. Организиране на обществени кампании, научни форуми, разпространяване на резултати и информация и осъществяване на научен, технологичен и културен трансфер.
 7. Извършване на издателска дейност на печатни материали и разпространяване на електронни издания.
 8. Обединяване на усилията си с тази на сродни организации в страната и чужбина.
 9. Всяка друга незабранена със закон дейност за постигане на основните цели на сдружението.