Регистрация

Условия за участие и регистрация

Конгресът по фармакология и клинична фармакология и терапия е отворен за участие на всички медицински специалисти от професионални направления “Медицина”, “Дентална медицина”, “Фармация”, “Обществено здраве” и “Здравни грижи”, както и за немедицинските специалисти с немедицинско образование, работещи в Националната система за здравеопазване.

Програмата на конгреса е с интердисциплинарна насоченост и позволява участие и на специалисти от всички сфери на познанието, вкл. природни науки, математика и информатика; социални, стопански и правни науки; хуманитарни науки, педагогически науки, технически науки; аграрни науки и ветеринарна медицина; спорт и т.н.

Конгресът е отворен за участие и на студенти, специализанти и докторанти от всички медицински и немедицински специалности с интереси към фармакологията и клиничната фармакология и терапия.

Задължително условие за присъствие на Конгреса е да направите регистрация през регистрационната система за присъствие и да заплатите такса за участие. Таксата за участие се заплаща в 7 (седем) дневен срок след извършване регистрацията. За успешно извършената регистрация и заплатена такса ще получите уведомително писмо по електронната си поща.

Краен срок за РАННА регистрация чрез електронната система за регистрация е 10 октомври 2024 г.

Краен срок за КЪСНА регистрация чрез електронната система за регистрация е 10 ноември 2024 г.

Регистрация на място в дните на Конгреса ще се извършва само по изключение! Регистрационната такса за присъствие Ви осигурява достъп до научните сесии, материали от конференцията, участие в празничната вечеря, коктейл и кафе-паузи, електронен сертификат за участие.

Научните съобщения ще бъдат представяни във вид на пленарни доклади (до 20 мин.), устни презентации (до 10 мин.) и електронни постери (до 5 мин.).

Работни езици: български и английски

Изнесените пленарни доклади, устни презентации и електронни постери ще бъдат публикувани под формата на пълнотекстови статии в електронно издание „Сборник-статии VIII Национален конгрес по фармакология, клинична фармакология и терапия” с ISBN и включване в Националния референтен списък на НАЦИД.

Текстът на съответния доклад, презентация или постер се предоставя при регистрацията в деня на конгреса, записан на електронен и хартиен носител във формат Microsoft Word. Материалите могат да се изпращат и на e-mail адрес: peych@propolisbg.com, приложени като прикачен файл “attachment” към основното писмо.

Основните параметри на всяка страница са:

 1. Размер на страницата: File, Page Setup, Paper Size – А4
 2. Междуредово разстояние: Format, Paragraph, Line spacing single
 3. Шрифт – Times New Roman
 4. Език – английски език.
 5. Тема на доклада, автори и месторабота – Size 12pt , Bold
 6. Текст на доклада – Size 12pt , Normal
 7. Първа страница да започва с 6 празни реда / 3 см./, за да се монтира “шапка” с темата и датата на сесията.
 8. На първата страница, след оставеното място за “шапка” се изписва в посочения ред: тема на доклада; автори; месторабота (катедра, факултет, университет).
 9. На нов ред се изписва ABSTRACT.
 10. Следва текст на резюмето до 250 думи.
 11. Следва текст на статията (няма ограничение в броя на страниците, защото изданието е в електронен вид).
 12. Фигури, снимки, таблици и диаграми към статията могат да бъдат черно-бели или цветни, поставени на подходящо място в текста (без да се пренасят между страниците).
 13. Литературните референции се разполагат в края на статията и се номерират по реда на въвеждането в основния текст. В текста референциите се поставят в квадратни скоби със съответния номер от списъка, оформен според БДС.

Материали, които не са оформени според гореизложените изисквания, няма да бъдат публикувани. Хартиеният и електронен носител не се връщат.

Ранна регистрация – 150 лв
Късна регистрация – 200 лв
Регистрация на място в дните на Конгреса – 250 лв
Регистрационна такса за студенти, специализанти и докторанти – 50 лв

Таксите се внасят по банков път по сметка:
IBAN: BG12BPBI88981032059701
Банка: Пощенска банка
Титуляр на сметка: Българско дружество по фармакология, клинична фармакология и терапия – БДФКФТ
Ако желаете да получите фактура за заплатената такса, трябва да заявите издаването на фактура в процедурата по регистрация.

Резервацията на хотел се извършва от участниците в Конгреса самостоятелно.

Всеки участник има възможност да избере и запази хотел, който отговаря на неговите очаквания. Хотелското настаняване може да стане във всеки един от централните хотели на гр. Плевен:

За да участвате с пленарен доклад предварително трябва да направите регистрация за участие по общия ред.

След като сте регистрирани по общия ред и сте получили обратно уведомително писмо, можете да пристъпите към допълнителна регистрация в електронната система за участие с пленарен доклад.

Влезте в системата и следвайте указанията за попълване.

Ако желаете да участвате с повече от един пленарен доклад, трябва да направите самостоятелна регистрация за всеки следващ.

Указания за изготвяне на резюме:

 • Резюмето трябва да бъде представено на български и английски език, шрифт: Times New Roman, размер 12 pt, междуредие 1.5.
 • Резюмето не трябва да надхвърля 250 думи основен текст. В броя думи не се включват заглавие, автори и месторабота, ключови думи.
 • Структура на резюмето: въведение, цел, материали и методи, резултати, заключение.
 • Ключови думи – от 3 до 5.
 • Заглавието трябва да е кратко и информативно, да започва с главна буква. Да се избягва използването на съкращения в заглавието.
 • Имената на авторите да се представят с цяло собствено и фамилно име.
 • Под имената на авторите се посочва местоработата по реда на въвеждане.
 • Имeто на автора, който ще представи доклада се подчертава с долна черта.
 • Посочва се автор за кореспонденция.
 • Посочват се телефон и електронен адрес на автора за кореспонденция.
 • Резюмето не трябва да съдържа графики, фигури и съкращения, освен общоприети такива.

Краен срок за подаване на резюмета – 30 юни 2024 г.

Уведомяване на авторите за приемане на пленарен доклад – 16 юли 2024 г.

За да участвате с устна презентация предварително трябва да направите регистрация за участие по общия ред.

След като сте регистрирани по общия ред и сте получили обратно уведомително писмо, можете да пристъпите към допълнителна регистрация в електронната система за участие с устна презентация.

Влезте в системата и следвайте указанията за попълване.

Ако желаете да участвате с повече от една устна презентация, трябва да направите самостоятелна регистрация за всяка следваща.

Указания за изготвяне на резюме:

 • Резюмето трябва да бъде представено на български и английски език, шрифт: Times New Roman, размер 12 pt, междуредие 1.5.
 • Резюмето не трябва да надхвърля 250 думи основен текст. В броя думи не се включват заглавие, автори и месторабота, ключови думи.
 • Структура на резюмето: въведение, цел, материали и методи, резултати, заключение.
 • Ключови думи – от 3 до 5.
 • Заглавието трябва да е кратко и информативно, да започва с главна буква. Да се избягва използването на съкращения в заглавието.
 • Имената на авторите да се представят с цяло собствено и фамилно име.
 • Под имената на авторите се посочва местоработата по реда на въвеждане.
 • Името на автора, който ще представи презентацията се подчертава с долна черта.
 • Посочва се автор за кореспонденция.
 • Посочват се телефон и електронен адрес на автора за кореспонденция.
 • Резюмето не трябва да съдържа графики, фигури и съкращения, освен общоприети такива.

Краен срок за подаване на резюмета – 30 юни 2024 г.

Уведомяване на авторите за приемане на устна презентация – 16 юли 2024 г.

За да участвате с електронен постер предварително трябва да направите регистрация за участие по общия ред.

След като сте регистрирани по общия ред и сте получили обратно уведомително писмо, можете да пристъпите към допълнителна регистрация в електронната система за участие с устна презентация.

Влезте в системата и следвайте указанията за попълване.

Ако желаете да участвате с повече от един постер, трябва да направите самостоятелна регистрация за всеки следващ.

Указания за изготвяне на резюме:

 • Резюмето трябва да бъде представено на български и английски език, шрифт: Times New Roman, размер 12 pt, междуредие 1.5.
 • Резюмето не трябва да надхвърля 250 думи основен текст. В броя думи не се включват заглавие, автори и месторабота, ключови думи.
 • Структура на резюмето: въведение, цел, материали и методи, резултати, заключение.
 • Ключови думи – от 3 до 5.
 • Заглавието трябва да е кратко и информативно, да започва с главна буква. Да се избягва използването на съкращения в заглавието.
 • Имената на авторите да се представят с цяло собствено и фамилно име.
 • Под имената на авторите се посочва местоработата по реда на въвеждане.
 • Името на автора, който ще представи постера се подчертава с долна черта.
 • Посочва се автор за кореспонденция.
 • Посочват се телефон и електронен адрес на автора за кореспонденция.
 • Резюмето не трябва да съдържа графики, фигури и съкращения, освен общоприети такива.

Краен срок за подаване на резюмета – 30 юни 2024 г.

Уведомяване на авторите за приемане на електронен постер – 16 юли 2024 г.

Към началото